การใช้ปุ๋ยเคมีในระบบปลูกพืชไร่ ตอนที่ 2 ผลการวิจัยการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกข้าวโพด

ตอนที่ 2 
ผลการวิจัยการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกข้าวโพด

การทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืช ; ข้าวโพด-ถั่วลิสง ในดินเหนียวสีแดง จ.ศรีสะเกษ.

โดย หรั่ง มีสวัสดิ์, สันติ ธีรากรณ์, ประดิษฐ์ บุญอำพล, ดิสสพันธุ์ ธรรมาภิรมย์
และมงคล พานิชกุล.
รายงานผลการวิจัย ปี 2539 หน้า 17


....กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่,กองปฐมพีวิทยากรมวิชาการเกษตร
การทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืช ; ข้าวโพด-ถั่วลิสง ซึ่งปลูกข้าวโพดเป็นพืชแรก 
และถั่วลิสงเป็นพืชตาม ปลูกเหลื่อมฤดูกัน โดยปลูกถั่วลิสงก่อนเก็บข้าวโพดประมาณ 20 วัน 
ทำการทดสอบในไร่กสิกร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 10 แปลง ทำการปลูกพืชเป็นระบบ
เช่นนี้ซ้ำที่ติดต่อกัน 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 ในดินเหนียวสีแดงดินเป็นกรดมี 
pH 4.8-5.7 อินทรีย์วัตถุปานกลางถึงสูง 1.8-3.9% ธาตุอาหารฟอสฟอรัสต่ำถึงสูง 
9-87 ppm ธาตุอาหารโพแทสเซียมในระดับสูง 111-120 ppm

....ผลของการทดสอบพบว่า ข้าวโพดที่ใส่ปุ๋ยเคมีแนะนำ 10-5-5 กก./ ไร่ ของ N-P2O5-K2
หรือปุ๋ยเคมีแนะนำ+ปุ๋ยหมัก อัตรา 1 ตัน/ไร่ หรือปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราแนะนำ+ปุ๋ยหมัก ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะสูงกว่าข้าวโพดที่ไม่ใส่ปุ๋ยประมาณ 54-56% ดังนั้น
จึงควรใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราแนะนำ+ปุ๋ยหมัก 1 ตัน/ไร่ ให้กับข้าวโพดก็พอแล้ว และยังพบว่า
ปุ๋ยที่ใส่ไว้กับข้าวโพด มีผลตกค้างถึงถั่วลิสงที่ปลูกเป็นพืชตามอีกด้วย จึงไม่จำเป็นต้องใส่
ปุ๋ยให้ถั่วลิสงแต่ประการใด

การทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืช ข้าวโพดแซมถั่วนิ้วนางแดง

โดย สันติ ธีราภรณ์, หรั่ง มีสวัสดิ์, ประดิษฐ์ บุญอำพล, ดิสสพันธุ์ ธรรมภิรมย์ 
และ มงคล พานิชกุล

รายงานผลการวิจัยปี 2539 หน้า 22

...กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่, กองปฐพีวิทยา, กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกพืชข้าวโพดแซมถั่วนิ้วนางแดงดำเนินการที่ไร่กสิกร จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2539 จำนวน 3 แปลง พบว่าการใส่ปุ๋ยในระบบการปลูกข้าวโพด
แซมถั่วนิ้วนางแดงสูงกว่าการไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยและน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้นตามอัตรา
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-5 ให้น้ำหนักเมล็ดสูงสุด 818 กก./ไร่ รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยอัตรา 
10-10-5, 5-10-5, 0-10-5 โดยให้น้ำหนักเมล็ด 785,649,488 กก./ไร่ ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามระบบปลูกข้าวโพดอย่างเดียว และใส่ปุ๋ย 10-10-5 กก./ไร่ ยังคงให้น้ำหนัก
เมล็ดข้าวโพด 861 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกข้าวโพดแซมถั่วนิ้วนางแดงที่ระดับปุ๋ยเดียวกัน 
ซึ่งให้น้ำหนักเมล็ด 785 กก./ไร่

การใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานผงชูรสติดต่อกัน 3 ปี ต่อสมบัติของดิน 
ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน-ถั่วเหลืองรับประทานฝักสด

โดย สันติ ธีราภรณ์, ดิสสพันธุ์ ธรรมาภิรมย์, หรั่ง มีสวัสดิ์, ประดิษฐ์ บุญอำพล, 
มงคล พานิชกุล และ สุทัย วุธรา

รายงานผลการวิจัย ปี 2539

....กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่, กองปฐพีวิทยา, กรมวิชาการเกษตร
ดำเนินการทดลองที่ไร่กสิกร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยวางแผนการทดสอบ RCB ประกอบด้วย
วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานผงชูรส (GM) 3 ชนิดคือ GM น้ำปรับ pH=5 GM แห้ง โดยมีวิธีการ
ใส่ 2 วิธี คือใส่ทั้งหมดก่อนปลูก 1 สัปดาห์ และแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือครั้งหนึ่งก่อนปลูก 1 สัปดาห์ 
และ อีกครึ่งที่เหลือใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 30 วัน ทุกตำรับใส่ปุ๋ย P และ K ในอัตรา 5 กก./ไร่ 
P2O2 และ K2O ตามลำดับ สำหรับปุ๋ยเคมีประกอบด้วยตำรับปุ๋ย 0-0-0, 0-5-5 และ 30-5-5 กก. N-P2O5-K2O/ ไร่ รวม 9 ตำรับการทดลอง ผลความก้าวหน้าของปีที่ 3 ทั้งสองฤดูปลูก
การใช้ GM ทั้ง 3 ชนิดและปุ๋ยรับ 30-5-5 กก./ไร่ ให้น้ำหนักฝักสูงกว่าไม่ใส่ปุ๋ยในทางสถิติ ส่วนวิธีการใส่ GM นั้นให้ผลผลิตไม่แตกต่างเด่นชัด