การให้ปุ๋ยไม้ดอก ตอนที่ 5 การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดกุหลาบ

ตอนที่ 5
การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดกุหลาบ

ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทำการศึกษาความต้องการธาตุอาหารของกุหลาบที่ปลูกเป็นการค้าทางภาคเหนือตอนผลการศึกษา
โดยสรุปมีดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในใบ กิ่ง และดอกกุหลาบพันธุ์ Red velvet ซึ่งเป็นพันธุ์ดอกสีแดงที่นิยมปลูกเป็นการค้าในเวลานั้น พบว่า สัดส่วนและปริมาณของธาตุอาหารที่กุหลาบต้องการใช้ใน
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตนั้น กุหลาบต้องการใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของธาตุอาหารประมาณ 5 : 2 : 6 
ของ N : P2O5 : K2O
 ตามลำดับ สำหรับปริมาณที่ควรใส่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการทรงพุ่มกุหลาบและศักยภาพใน
การให้ผลผลิตของกุหลาบแต่ละพันธุ์

จากการศึกษาการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดแก่กุหลาบ 4 พันธุ์ คือ Red velvet, Oceana, Barrock และ Nobless 
นั้น ได้ผลสำเร็จเพียงส่วนหนึ่ง คือ ต้นกุหลาบมีการเจริญเติบโตที่ดี มีกิ่งกระโดงที่แข็งแรง และได้ดอกที่มีคุณภาพดี
แต่ช่วงการเก็บผลผลิตสั้นเพียง 1 เดือน เนื่องจากใช้แปลงทดลองเก่าที่กุหลาบมีอายุ 3 ปีแล้ว ต้นกุหลาบอ่อนแอต่อโรค และมีการเข้าทำลายของแมลงมาก การป้องกันกำจัดโรคและแมลงไม่ค่อยได้ผล อย่างไรก็ตาม ได้มีการนำสัดส่วนปุ๋ยนี้
ไปใช้โดยให้ปุ๋ยในอัตราที่สูงแก่แปลงกุหลาบที่ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ พบว่ากุหลาบพันธุ์ต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตที่ดี

ภาพที่ 1 ดอกกุหลาบ (Rosa hibrid)