การให้ปุ๋ยไม้ดอก ตอนที่ 4 การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดเบญจมาศ

ตอนที่ 4 
การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดเบญจมาศ

ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

 


แม้ว่าเบญจมาศจะไม่มีการสร้างหัวพันธุ์ใต้ดินแบบเดียวกับแกลดิโอลัสและปทุมมา แต่การปรับปรุงดินก่อนปลูกก็เป็นสิ่งที่
เกษตรกรควรปฏิบัติ การปรับให้ pH ของดินเป็นกลางหรือใกล้เป็นกลางจะช่วยให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเป็นประโยชน์ต่อ
พืชมากขึ้น

เนื่องจากเบญจมาศเป็นพืชที่ปลูกจากการปักชำกิ่งแขนง ไม่มีอาหารสะสมในกิ่งพันธุ์ จึงควรใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหรือใส่ปุ๋ยทันที
ที่ต้นตั้งตัวได้ นอกจากนี้ เบญจมาศเป็นไม้ตัดดอกที่ต้องการความสวยงามทั้งดอกและใบ การศึกษานี้จึงให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด
ไปที่ระบบรากโดยตรงเพื่อลดความชื้นของอากาศในทรงพุ่มซึ่งจะช่วยลดการเกิดหรือระบาดของโรคได้และเพื่อให้ต้นเบญจมาศ
ได้รับปุ๋ยตามความต้องการอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทำการศึกษาความต้องการธาตุอาหารของเบญจมาศที่ปลูกเป็นการค้าทางภาคเหนือตอนบน 
ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้

จากการสุ่มตัวอย่างต้นเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อที่มีการเลี้ยงไว้ 2 แขนง มาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ต้นเบญจมาศใช้ใน
การเจริญเติบโตจนถึงระยะตัดดอก พบว่า เบญจมาศต้องการธาตุอาหาร N, P2Oและ K2O ประมาณ 560, 
135 และ 960 มก./ต้น
 ตามลำดับ และจากการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดทำให้ต้นเบญจมาศมีการเจริญเติบโตอย่าง
สม่ำเสมอและสามารถลดการใช้ปุ๋ยจากที่เกษตรกรเคยให้ทางดินได้ถึง 50 % โดยที่คุณภาพของช่อดอกเบญจมาศที่ได้
ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของตลาด

 

ภาพที่ 1 แปลงทดสอบการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดกับเบญจมาศพันธุ์ต่าง ๆ