การให้ปุ๋ยไม้ดอก ตอนที่ 3 การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดปทุมมา

ตอนที่ 3 
การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดปทุมมา

ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

ดินปลูกปทุมมาควรมี pH ประมาณ 6.5 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearum ที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยว (bacterial wilt) ซึ่งเป็นโรคที่ทำความเสียหายแก่ต้นปทุมมาได้มากและรวดเร็ว การใส่ปูน
ในดินกรดที่มีเนื้อดินเหนียวจะช่วยลดความเป็นกรดของดินและทำให้ดินร่วนมากขึ้น ปทุมมาเป็นพืชที่มีการสร้าง
หัวพันธุ์ใต้ดิน ดังนั้น การปรับปรุงดินให้มีความร่วนซุยและมีหน้าดินที่ลึก มีการระบายน้ำที่ดีจะทำให้ปทุมมา
มีการเจริญเติบโตที่ดีและสร้างหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพได้

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทำการศึกษาความต้องการธาตุอาหารของปทุมที่ปลูกเป็นการค้าทางภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในส่วนต่างของต้นปทุมมา พบว่า ในการผลิตหัวพันธุ์ 10 หัว ที่มีรากสะสมอาหารเฉลี่ย 
4 ราก ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) ประมาณ 2.56, 1.76 และ 8.14 กรัม/กอ หรือประมาณ 30, 20 และ 90 กก. N, P2Oและ K2O ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังการงอก และครั้งที่ 2 เมื่อปทุมมาเริ่มแตกกอ สำหรับชนิดของปุ๋ยที่ใช้นั้น การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 ให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม สูตร 0-0-60 มีผลให้การแตกกอของปทุมมาดีกว่าการใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-50

ภาพที่ 1 ดอกปทุมมา (Curcuma alismatifolia)