การให้ปุ๋ยไม้ดอก ตอนที่ 2 การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดแกลดิโอลัส

ตอนที่ 2 
การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดแกลดิโอลัส

ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

ดินปลูกแกลดิโอลัสควรมี pH ประมาณ 6.5 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Fusarium oxysporum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวเน่า การใช้ปูนปรับ pH ของดินควรใช้ปูนโดโลไมท์ในกรณีที่ดินขาดธาตุแมกนีเซียม เนื่องจาก
แกลดิโอลัสเป็นพืชที่สร้างหัวพันธุ์ใต้ดิน การปรับปรุงดินให้ร่วน และมีการระบายน้ำดีจะทำให้แกลดิโอลัสมีการเจริญเติบโต
และสร้างหัวพันธุ์ที่มีคุณภาพ

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ทำการศึกษาความต้องการธาตุอาหารของแกลดิโอลัสที่ปลูกเป็นการค้าทางภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในหัวพันธุ์ ต้นและดอกที่ได้จากการปลูกแกลดิโอลัสด้วยหัวพันธุ์ขนาดเล็ก พบว่า แกลดิโอลัสต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5) และ โพแทสเซียม (K2O) ประมาณ 500, 135 และ 540 มก./ต้น ตามลำดับ และจากการศึกษาเวลาในการใส่ปุ๋ย พบว่า ไม่ต้องมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก
ถ้าปลูกจากหัวพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 4 ซม. และใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวเมื่อแกลดิโอลัสมีใบ 2 ใบ อย่างไรก็ตาม การแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งจะดีกว่าการใส่ปุ๋ยทั้งหมดเพียงครั้งเดียวถ้าปลูกในดินทรายที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างสูง

ภาพที่ 1ดอกแกลดิโอลัส (Gladiolus hybrida)