การพัฒนาการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำที่เหมาะสม ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดและทุเรียน

การพัฒนาการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำที่เหมาะสม
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดและทุเรียน

ปัญจพร เลิศรัตน์ 
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190

 


.....จากการพัฒนาการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำให้เหมาะสมต่อการผลิตมังคุดและทุเรียน ได้
ดำเนินการวิจัยในสวนเกษตรกร ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี และแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์
หมอนทองของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยผลการทดลองในปีแรกพบว่า สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายปุ๋ยลงได้ต่ำกว่าการให้ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดินอีกประมาณ 15-30% โดย
การให้ปุ๋ยเคมีในอัตราลดลง ตามเกณฑ์การประเมินระดับความต้องการที่สอดคล้องต่อ
ปริมาณผลผลิตเป้าหมาย และความสมบูรณ์ของดิน และนำแม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เช่น ยูเรีย โพแทสเซียมไนเตรท โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ฯลฯ มาผสมใช้เอง ต้นทดลองยังคงมีปริมาณการออกดอก ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ไม่ด้อย
ไปกว่าการให้ปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดิน อัตรา 100%

.....ในขณะที่งานวิจัยพัฒนาได้ดำเนินการทดสอบในสภาพแปลงปลูกนั้น ยังได้ทำการวิเคราะห์
ดินและส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อนำข้อมูลมาปรับระดับธาตุอาหารที่พืชต้องการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะผลผลิตทุเรียนที่มีองค์ประกอบของโพแทสเซียมสูงมาก จึงได้มีการวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารในผลอ่อนระยะต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดการธาตุอาหาร
เหล่านี้ให้ทันต่อความต้องการในการเจริญเติบโตของผลทุเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย