ผลการวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำกับทุเรียน

ผลการวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำกับทุเรียน

ปัญจพร เลิศรัตน์ 
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190

 

.....การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางดินแบบหว่างทางดิน และการให้ปุ๋ยเคมี
ในระบบน้ำ ได้ทำการประเมินโดยอ้อมจากผลการตอบสนองของการเจริญเติบโตของต้น การพัฒนา
การ การออกดอก ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตของ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พบว่าการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมีแบบหว่านทางดิน เนื่องจากมีการ
ให้ธาตุอาหารปริมาณน้อยลง แต่ยังคงมีการเจริญเติบโต การออกดอก การให้ผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิตได้ดีไม่น้อยไปกว่าการให้ปุ๋ยเคมีแบบหว่านทางดิน และในพืชบางชนิด เช่น ทุเรียนยังมี
แนวโน้มที่ให้คุณภาพการบริโภคที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสีเนื้อ ความหนาเนื้อและรสชาด นอกจากนั้น
ยังไม่ทำให้สถานะของธาตุอาหารพืชในดินและในใบพืชลดต่ำลงกว่าการให้ปุ๋ยเคมีแบบหว่านทางดิน

.....การตอบสนองของทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำติดต่อกันนาน 3 ปีนั้น โดยทั่วไปแล้วมีการเจริญเติบโตของต้นได้ดี แตกใบใหม่ได้รวดเร็ว มีขนาดใบ น้ำหนักแห้งของใบ
ค่อนข้างสูงกว่าต้นทดลองที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน ปริมาณการออกดอก ปริมาณผลผลิตต่อต้น
ใกล้เคียงกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังช่วยให้คุณภาพการบริโภค เช่น สีเนื้อ ความหนาเนื้อ
รสชาดดีขึ้นมาก แต่ในขณะเดียวกันผลทุเรียนที่ได้รับปุ๋ยเคมีในระบบน้ำมักมีผลขนาดใหญ่ เปลือก
ค่อนข้างหนา ซึ่งทำให้สัดส่วนการบริโภคลดลง จึงควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกดอก 
ติดผลได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 1 ผลทุเรียนที่ได้รับปุ๋ยเคมีแบบเม็ดหว่านทางดินอัตรา 100 % และ
ในระบบน้ำ อัตรา 60 % ของอัตราทางดิน

 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของต้น การออกดอก ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทน ของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีทางดินและในระบบน้ำ (2539 – 2542)

 

วิธีการ

การเจริญเติบโต
ของต้น

ปริมาณ
ดอก/ต้น

ปริมาณ
ผลผลิต (กก./ต้น) 
(เฉลี่ย 2 ฤดูกาล)

คุณภาพผลผลิต

ผลตอบแทน

(บาท
/ไร่/ปี)

 

ขนาดใบ

(ตร.ซม.)

น้ำหนัก
แห้งใบ

(กรัม)

สัดส่วนที่ บริโภคได้ (%)

สีเนื้อ

รสชาด

1. การให้ปุ๋ย
เคมีทางดินอัตรา 100%
(1.3-1.6-1.8 กก.ของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี)

 

52

 

0.4

 

14,170

 

147

 

34.9

 

 

Y 10C

 

7.27

 

100 %

2. การให้ปุ๋ยเคมี
ในระบบน้ำ อัตรา 60% ของ
ทางดิน (0.8-0.7-1.0 กก.ของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี)

 

55

 

0.6

 

13,327

168

 

34.8

 

Y 10B

 

7.92

115 %