การวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำมังคุด

การวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำมังคุด

ปัญจพร เลิศรัตน์ 
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190

 


.....การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางดินแบบหว่างทางดิน และการให้ปุ๋ยเคมี
ในระบบน้ำ ได้ทำการประเมินโดยอ้อมจากผลการตอบสนองของการเจริญเติบโตของต้น การพัฒนา
การ การออกดอก ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตของมังคุด พบว่า มังคุด
ที่ได้รับปุ๋ยเคมีในระบบน้ำอัตรา 50 % ของอัตราการหว่านทางดิน (0.5-0.5-0.8 กก. ของ N–P2O5–K2O ต่อต้นต่อปี) ติดต่อกันนาน 3 ฤดูกาลผลิต มีการตอบสนองทางด้านการเจริญเติบโต
ของต้น เช่น ขนาดทรงพุ่ม ขนาดใบไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน แต่มีผลตอบสนองต่อ
การออกดอกได้ดีขึ้นอีก 10-22% มีอัตราการพัฒนาการของผลอ่อนสูงขึ้น ทำให้ได้รับผลมังคุด
ที่มีขนาดผลและน้ำหนักผลเพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณผลขนาดใหญ่พิเศษ (> 100 กรัม/ผล) มากกว่าต้นมังคุดที่ได้รับปุ๋ยเคมีทางดิน 20% ในด้านคุณภาพการบริโภคนั้นยังคงให้คุณภาพที่ดี
ทั้งรสชาดและสัดส่วนที่บริโภคได้ และมีผลตอบแทนการผลิตเพิ่มมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน
ประมาณ 15%

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของต้น การออกดอก ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต
และผลตอบแทน ของมังคุดที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีทางดินและในระบบน้ำ เฉลี่ย 
3 ฤดูกาลผลิต (2539 – 2542)

 

วิธีการ

ขนาดทรงพุ่ม
ที่เพิ่มขึ้น

(ตร.ซม.)

จำนวนดอก/ต้น

ปริมาณผลผลิต
ต่อต้น(กก.)
(เฉลี่ย 3 ปี)

คุณภาพผลผลิต

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่/ปี)

 

สัดส่วน
ที่บริโภคได้ (%)

ความหวาน

( Brix)

1. การให้ปุ๋ยเคมี
ทางดินอัตรา 100%
(1.0-1.3-1.5 ก.ก
ของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี)

 

 

123 %

 

1544

 

61.8

 

35.7

 

17.8

 

100%

2. การให้ปุ๋ยเคมีใน
ระบบน้ำ อัตรา 50% ของทางดิน 
(0.5-0.5-0.8 ก.ก
ของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี)

 

121%

 

1883

67.7

35.7

17.5

 

115%

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขนาดของผลผลิตของมังคุคที่เป็นผลขนาดใหญ่
และแบบตกเกรด

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิตของมังตุดที่ได้รับการให้ปุ๋ยเคมี
แบบหว่านทางดิน