การวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำกับเงาะ

การวิจัยการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำกับเงาะ

ปัญจพร เลิศรัตน์ 
นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
ต. พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190

.....การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางดินแบบหว่างทางดิน และการให้ปุ๋ย
เคมีในระบบน้ำ ได้ทำการประเมินโดยอ้อมจากผลการตอบสนองของการเจริญเติบโตของต้น การ
พัฒนาการ การออกดอก ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตของเงาะ
พันธุ์โรงเรียน คือ

.....จากการศึกษาผลของการให้ปุ๋ยเคมีทางดินและในระบบน้ำต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ
และผลผลิตเงาะพันธุ์โรงเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปี ติดต่อกันนาน 3 ปี โดยทำการให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำ
ในสัดส่วนของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี เช่นเดียวกับการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน แต่ลดปริมาณ
การให้ปุ๋ยเคมีในระบบน้ำลงต่ำกว่าอัตราทางดิน พบว่า ต้นเงาะทดลองที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีในระบบ
น้ำ อัตรา 50 % ของอัตราทางดิน หรือ 0.5-0.5-0.7 กก. ของ N–P2O5–K2O ต่อต้นต่อปี มีการเจริญเติบโตของต้น การออกดอก การพัฒนาการของผล ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ
การบริโภคของผลผลิตไม่ด้อยไปกว่าการให้ปุ๋ยเคมีทางดินอัตรา 100% อีกทั้งยังมีแนวโน้ม
ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 3 ปี สูงกว่าการให้ปุ๋ยเคมีทางดินเพิ่มขึ้นอีก 15% และจากการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสถานะของธาตุอาหารพืชหลัก NPK ในดินและใบพืชทดลองทั้ง 3 ฤดูกาลผลิต 
ก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ลดต่ำลงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน 
ในด้านผลตอบแทนการผลิตนั้น ถึงแม้ว่าปุ๋ยเคมีในระบบน้ำจะมีราคาต่อหน่วยสูงกว่าปุ๋ยเคมี
หว่านทางดิน แต่มีปริมาณการใช้ลดลงและสามารถคงระดับปริมาณผลผลิตคุณภาพผลผลิต
ไว้ได้ จึงยังคงมีผลตอบแทนมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมีทางดินประมาณ 18 %

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของต้น การออกดอก ปริมาณผลผลิตคุณภาพ
ผลผลิตและผลตอบแทนของเงาะพันธุ์โรงเรียน
ที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีทางดินและในระบบน้ำ 

 

วิธีการ

ขนาดทรงพุ่ม
ที่เพิ่มขึ้น
(ตร.ม.)

จำนวนช่อดอก
ต่อพื้นที่ผิว 
1 ตร.ม.(ช่อ)

ปริมาณ
ผลผลิต
ต่อต้น(กก.)
(เฉลี่ย 3 ปี )

คุณภาพผลผลิต

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่/ปี)

 

สัดส่วน
ที่บริโภคได้ (%)

ความหวาน

( Brix)

1. การให้ปุ๋ยเคมี
ทางดินอัตรา 100%
(1.0-1.3-1.6 กก.
ของN–P2O5- K2O ต่อต้นต่อปี)

 

131 %

 

11

 

28

 

49

 

18.8

 

 

100%

2. การให้ปุ๋ยเคมีใน
ระบบน้ำ อัตรา 50% ของทางดิน
(0.5-0.5-0.7 กก.
ของ N – P2O5 – K2O ต่อต้นต่อปี)

 

 

125 %

 

 

14

 

 

32

 

 

50

 

 

19.0

 

 

118%

 
 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบขนาดของทรงพุ่ม ปริมาณการออกดอก ปริมาณผลผลิต และผลตอบแทนของเงาะพันธุ์โรงเรียนที่ทำการให้ปุ๋ยเคมีทางดินและในระบบน้ำ