โครงการอบรม หลักสูตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้2

 

โครงการอบรม

หลักสูตร  “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” (2)

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม 2559

กระแสโลกาภิวัตน์ได้เรียกร้องการผลิตที่ไม่สร้างความเสียหายให้แก่สภาพแวดล้อมและไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นวิธีการผลิตพืชวิธีหนึ่งที่นอกจากจะสามารถควบคุมการผลิตไม่ให้ก่อความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมได้แล้วยังเชื่อมั่นได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย จากการบริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษด้วย อีกทั้งยังสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ เนื่องจากมีการควบคุมระบบการผลิตให้เป็นไป ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวาง  ระบบไฮโดรโพนิกส์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันนี้เป็นที่ยอมรับและ รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานแล้วแต่เพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยโดยภาคเอกชนเป็นผู้นำเข้ามาในปี พ.ศ. 2538 เป็นระบบการผลิตที่น่าจะมีศักยภาพมากในอนาคต เพราะหากมีการจัดการการผลิตและการตลาดที่ดีแล้วจะให้ผลตอบแทนที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว ถึงแม้จะต้องลงทุนในระยะเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงก็ตาม

 ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา เช่น การจัดการกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มุมมองในการเลือกเพื่อการผลิตพืชมุมมองด้านน้ำและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคนิคที่เหมาะสมกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การเตรียมการเพื่ออนาคตของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเสวนาและวิเคราะห์ปัญหาที่ตนเองประสพ (ซึ่งผู้เข้าอบรมควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์) หรือจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็นทำให้เกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น

สถานที่ และระยะเวลาในการฝึก

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กรุงเทพ 10170  ในระยะเวลา  2 วัน  คือระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่  17-18 ธันวาคม 2559

วิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย รศ.ดิเรก   ทองอร่าม ผศ. ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี  อ. วีระพล นิยมไทย  และ อ. อรรถพร  สุบุญสันต์ 

วิธีการฝึกอบรม

                การบรรยายประกอบสื่อ โดยวิทยากรและ  คณะวิทยากร : เสวนาและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมของวิทยากร และ ตำราของ รศ.ดิเรก   ทองอร่าม เรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย”

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการอบรม  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและแจ้งการเข้าอบรมได้ที่ อาจารย์ชมภูนุช  เหรียญปรีชา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กรุงเทพ 10170  โทร  089-525-4635   e-mail : noot_nut@hotmail.com   และ ถ้าต้องการเข้าอบรมโปรดโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 2401277165 ชื่อบัญชีชมภูนุช  เหรียญปรีชา (พร้อมทั้งส่งหลักฐานมาทาง e-mail )