การจัดการธาตุอาหารองุ่นและมะม่วง

การจัดการธาตุอาหารองุ่นและมะม่วง

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นันทกร บุญเกิด

 ......การจัดการดินและธาตุอาหารพืชในองุ่นและมะม่วง ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน โดยเน้นการใส่
หินปูนเกล็ด หินฟอสเฟต และวัสดุอินทรีย์ และทำการไถกลบลงสู่ดิน เพื่อให้ดินมีระดับธาตุอาหาร
พืชที่พืชต้องการมาก เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถันและธาตุอาหารรอง
อย่างเพียงพอ เพราะธาตุอาหารพืช ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม การใส่หลังจากปลูกพืช
ไปแล้วมีความยุ่งยากมาก เพราะนอกจากมีผลกระทบต่อพืชโดยตรงแล้ว อัตราการละลายของธาตุ
ดังกล่าวต่ำมาก การลงสู่ดินชั้นล่างต่ำมาก จึงทำให้พืชได้รับประโยชน์น้อย สำหรับไนโตรเจน และ
โพแทสเซียม เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีมาก และมีการเคลื่อนตัวลงสู่ดินชั้นล่างได้ดี จึงควรใส่ให้พืช
ในภายหลังได้