การจัดการสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอนที่ 2 ลักษณะของแมลงที่เป็นศัตรูพืช

การจัดการสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ตอนที่ 2 ลักษณะของแมลงที่เป็นศัตรูพืช

 

โดย วิทย ์นามเรืองศรี 
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ


    

 ไม้ผลเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถผลิตเลี้ยงพลโลก แต่อย่างไรก็ตามยังมีศัตรูพืชที่จะทำให้เกิดการทำลายซึ่งรวมทั้งแมลง แมลงโดยทั่วๆไปเป็นศัตรูพืช มีทั้งแมลงที่เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญ แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ และแมลงบางครั้งมีปริมาณหนาแน่นแต่ไม่ก่อเกิดความเสียหาย รุนแรง ดังนั้น ความสำคัญที่จะมีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูนั้นๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานและเข้าใจรายละเอียดบางประการ

 • การตรวจจำแนกชนิดของแมลง ที่ถูกต้อง
 • ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชีวประวัติ การระบาดและการกระจาย ศัตรูธรรมชาติ และนิเวศวิทยา
 • มีวิธีการป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
 • ระดับความเสียหายของแมลงศัตรูนั้นๆ ต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต
 • การประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหลายวิธีร่วมกัน

การจัดลำดับความสำคัญของแมลงศัตรูส้ม จะพิจารณาได้จากแหล่งปลูกส้ม ฤดูกาล ความเสียหายทางเศรษฐกิจ สำหรับแมลงศัตรูส้มที่สำคัญ มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ได้แก่

 • ช่วงระยะเวลาการทำลายของแมลงศัตรูพืชในระยะพัฒนาต่าง ๆ
 • ชนิดของการเข้าทำลาย
 • ระดับความรุนแรงของการเข้าทำลายต่อไม้ผล ในระยะต่างๆ กัน
 • สภาพแวดล้อมของในขณะการเข้าทำลาย ทั้งระยะพืชและช่วงฤดู

แมลงศัตรูที่สำคัญของพืชตระกูลส้ม มีหลายชนิด สามารถแยกเป็นกลุ่มตามชนิดของแมลงเข้าทำลาย รวมทั้งความยากง่ายต่อการป้องกันกำจัดสำคัญ เช่น

1. แมลงจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยต่างๆ แมลงผลไม้

 • เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis (Hood))
 • เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ( Diaphorina citri (Kuwayama))
 • เพลี้ยแป้ง (Planococus minor (Cockerell))

2. แมลงจำพวกปากกัด หนอนต่างๆ

 • หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella (Stainton))
 • หนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera (Hubner))

3. แมลงจำพวกกัดกินภายใน หนอนเจาะผลต่างๆ

 • แมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis (Hendel))
 • ผีเสื้อมวนหวาน (Eudocima salaminia( Creamer)) และชนิดอื่นๆ
 • หนอนเจาะกิ่ง (Zeuzera coffeae ( Nietner))

ตอนต่อไปเป็นเรื่อง การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตระกูลส้มอย่างมีประสิทธิภาพ ครับ