การจัดการสวนในสภาวะความแห้งแล้ง ตอนที่ 5 วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้ง

 

รศ.ดิเรก ทองอร่าม
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

....วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งแบ่งออกเป็นต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งแต่อาการ
ไม่รุนแรงและต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งและมีอาการรุนแรง มีดังต่อไปนี้

1. ต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งแต่อาการไม่รุนแรง ต้องการการปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้น กระตุ้น
ให้แตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งต้นทันที ฉีดพ่นสารเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งต้นให้น้ำ
สม่ำเสมอและฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลง ตามความจำเป็นเพื่อรักษาใบอ่อนที่แตก
ใหม่ได้สมบูรณ์ วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งแต่อาการไม่รุนแรงมีดังนี้

ตารางที่ 1 วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งแต่อาการไม่รุนแรง

พืช

วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้น

ทุเรียน

เงาะ

1. ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16

2. พ่นสูตร “ทางด่วน” ผสมฟลอริเจน อัตรา 20 ซีวี จำนวน 1-2 ครั้งให้ทั่วต้น เพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนและเงาะแตกใบอ่อนได้เร็ว

3. ให้น้ำสม่ำเสมอและฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลง เมื่อใบอ่อนแตกออกมา

4. สูตร “ทางด่วน” ได้แก่ น้ำตาลเต็กซ์โตรส 600 กรัม ฮิวมิค แอซิค 20 ซีซี ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 ที่มีธาตุรอง 60 กรัม สารป้องกันกำจัดเชื้อรา และสารจับใบผสมรวมกันในน้ำ 20 ลิตร

มังคุด

1. ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16

2. พ่นสารไธโอยูเรียอัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งต้น

3. พ่นสูตร “ทางด่วน” จำนวน 1-2 ครั้ง

4. ให้น้ำสม่ำเสมอและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลง ตามความจำเป็นเพื่อรักษาใบอ่อนที่แตกใหม่ได้สมบูรณ์


2. ต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งและมีอาการรุนแรง ต้องการการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน
พร้อมกันทั้งต้นทันที คลุมโคนด้วยเศษหญ้าหรือใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชื้นตลอดเวลาเพื่อ
กระตุ้นให้รากเจริญเติบโต วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งและมีอาการรุนแรง มีดังนี้

ตารางที่ 2 วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นไม้ผลที่ประสบภัยแล้งและมีอาการรุนแรง

พืช

วิธีปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพต้น

ทุเรียน

1. ใส่ปุ๋ยทางเดิน ผสมฮิวมิค อัตรา 30 ซีซี/ปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. คลุมโคนด้วยเศษหญ้าหรือใบไม้ ผสมกับปุ๋ยคอก ให้มีอัตราส่วน 4: 1 โดยปริมาตร รดน้ำให้ชื้นตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้รากเจริญเติบโต

3. พ่นสูตร “ทางด่วน” จำนวน 1-2 ครั้ง เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนเพื่อให้มีใบอ่อนหลายชั้นใบ

4. พ่นสารเคมีป้องกันำจัดโรค – แมลง และผสมปุ๋ยทางใบที่มีธาตุเหล็ก และ ธาตุแมกนีเซียมทุกครั้งที่พ่นเพื่อให้ได้ใบอ่อนที่แตกใหม่มีสุขภาพ

5. ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

เงาะ

1. ใส่ปุ๋ยคอก และใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ผสมปุ๋ยธาตุรองไมโครเมตคอมเพล็กซ์R เพื่อกระตุ้นให้ต้นเงาะแตกใบอ่อน

2. พ่นสูตร “ทางด่วน” จำนวน 1-2 ครั้ง เมื่อแรกแตกใบอ่อน

3. ให้น้ำสม่ำเสมอและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลง เพื่อรักษาใบใหม่ที่ แตกออกมาให้สมบูรณ์

มังคุด

1. ใส่ปุ๋ยคอกและใส่ปุ๋ยทางดินผสมฮิวมิค แอซิค ตรา 30 ซีซี/ปุ๋ย 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. พ่นสารไธโอยูเรียอัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตรเพื่อกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งต้น

3. พ่นสูตร “ทางด่วน” จำนวน 1-2 ครั้ง

4. ให้น้ำสม่ำเสมอและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค-แมลงเมื่อมีใบอ่อนแตกออกมา