การจัดการสวนในสภาวะความแห้งแล้ง ตอนที่ 3 การจัดการน้ำในสภาวะความแห้งแล้ง

 

รศ.ดิเรก ทองอร่าม
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

....เนื่องจากการจัดการสวนไม้ผลและผักในสภาวะความแห้งแล้ง ประกอบด้วย การจัดการดิน 
การจัดการน้ำ และการจัดการพืช ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดการน้ำ

การจัดการน้ำ จัดการน้ำเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโต ตามอายุ ระยะการเจริญเติบโต 
และให้ได้ผลผลิตสูง ในการนี้ผู้ปลูกควรมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต้องการน้ำของพืช ช่วงเวลา
ในการให้น้ำ และวิธีการให้น้ำ

1 ความต้องการน้ำของไม้ผลและผัก ไม้ผลและผักหรือพืชอื่น ๆ ต่างมีปริมาณการใช้น้ำ
ที่ไม่เท่ากัน ที่สำคัญคือต้องทราบต่อไปว่า เมื่อไรจึงควรจะให้น้ำแก่พืช จะต้องให้ปริมาณ
เท่าใด และจะต้องให้น้ำแก่โดยวิธีใดจึงจะดีที่สุด

2 ใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในการให้น้ำอย่างประหยัดและให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการผลิตไม้ผลและผัก โดยเฉพาะระยะวิกฤตในการต้องการน้ำของพืชเพื่อหลีกเลี่ยงผล
กระทบจากภัยแล้งนั้น สิ่งสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลความต้องการน้ำในแต่ละช่วง
ของการพัฒนาการของพืชและช่วงเวลาในการให้น้ำได้แก่วิธีการให้น้ำแก่แบบต่าง ๆ เช่น 
การให้น้ำระบบประหยัด เป็นข้อมูลตัดสินใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสวนไม้ผล
และผัก เช่น การคำนวณเพื่อกำหนดระยะเวลาในการให้น้ำสำหรับการให้น้ำชนิดต่าง ๆ

3 การกักเก็บน้ำ การกักเก็บน้ำจัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะถ้าหากดำเนินการได้สำเร็จ 
สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตหรือชาวสวนต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ถ้าสามารถกักเก็บน้ำได้มากพอสำหรับความ
ต้องการน้ำของพืชที่ตนผลิตแล้ว ปัญหาประสบภัยแล้งก็จะหมดไป ดังนั้นการทราบถึงความต้องการ
น้ำของพืชรวมไปถึงมีการพัฒนาการวิธีการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จะทำให้ทราบและ
สามารถจัดการเรื่องน้ำได้อย่างดี ในกรณีที่ทำการผลิตนอกเขตชลประทานจึงจำเป็นที่จะต้อง
ลงทุนในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามต้องการ

....ท่านสามารถอ่านเรื่อง การกักเก็บน้ำแบบต่าง ๆ รวมทั้ง การหาขนาดบ่อ กักเก็บน้ำ
ในเว๊บไซด์นี้

....ตอนต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการพืชหรือไม้ผลในสภาวะความแห้งแล้ง