เยี่ยมสวนส้มแสงอรุณของคุณสีระศิลป์ ไชยมงคล

1 ข้อมูลทั่วไป

.....สวนแสงอรุณ ของคุณสีระศิลป์ ไชยมงคล ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ 36210 โทร (044) 872261, 01-2661784 พื้นที่ทำสวน 70 ไร่แบ่งออกเป็นแปลงย่อย 3 แปลง ใช้ระยะปลูก 4 x 6 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 
80 กิโลเมตรและ อยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ ประมาณ 380 กิโลเมตร

.....คุณสีระศิลป์ ไชยมงคล ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบให้น้ำระบบประหยัดแก่
พืช หลักสูตรการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนเชิงธุรกิจรุ่นเดียวกับคุณสรยุทธ สารสิริรัตน์
เจ้าของสวนส้มเวียงทองที่เชียงรายที่ มสธ มาแล้ว

2 ข้อมูลการผลิต

.....เริ่มปลูกเมื่อกันยายน 2542 ปัจจุบันต้นส้มมีอายุ 2.7 ปี (ปลูกพร้อม ๆ กับส้มทรายทอง
ของสวนส้มเวียงทองของคุณสรยุทธ สารสิริรัตน์ที่จังหวัดเชียงราย)

.....สภาพพื้นที่เป็นที่เนินลาดตามเชิงเขาประมาณ 5 %

.....ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

.....แหล่งน้ำ ใช้น้ำฝนและน้ำบาดาลลึก 60 เมตร

.....ดินมี pH 6.5 ส่วนน้ำมี pH 7.2

.....เริ่มปลูกหลังจากที่ได้มารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบให้น้ำระบบประหยัดแก
่พืช 1 ปี จึงได้ส่งตัวอย่างดินและใบไปวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายตั้งแต่เดือนกันยายน 
2544 มาแล้ว 3 ครั้ง ขณะนี้กำลังดูลักษณะการใช้ปุ๋ยหรือ Trend อยู่

3 สภาพการจัดการการผลิต

.....ขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว 1 แปลง ประมาณ 1,500 ต้น

4 เป้าหมายการผลิต

.....กำหนดเป้าหมายการผลิตแบบนอกฤดูกาลหรือให้ส้มสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงที่ต้องการขณะ
ที่อยู่ช่วงตรุษจีนนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์) สามารถเก็บเก็บผลผลิตได้บ้างคือประมาณ 20 กก./ต้น คาดหวังว่าจะเก็บผลผลิตได้มากขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 6 ตัน 
(จากส้ม 1,500 ต้น)