เยี่ยมสวนส้มอู่ไพฑูรย์

1 ข้อมูลทั่วไป

.....สวนส้มอู่ไพฑูรย์ ของคุณโสมนัส อู่ไพฑูรย์ มีสายเลือดทำสวนส้มมาโดยกำเหนิด เดิมทำสวน
ส้มเขียวหวานอยู่ที่ อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี สวนส้มตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลตาคี อำเภอตาคี 
นครสวรรค์ (โทร 01-8057615) มีพื้นที่ประมาณ 160 ไร่เป็นพื้นที่เช่าทำสัญญา 15 ปีในอัตรา
ไร่ละ 1,500 บาทโดยเสียค่าเช่าที่ล่วงหน้า 5 ปี ปลูกส้มโชกุนในสภาพไร่ 40 ไร่ระยะปลูก 3 x6
เมตรมีส้มรวม 2,000 ต้น นอกนั้นเป็นส้มเขียวหวานในสภาพสวน ในพื้นที่ 120 ไร่ใช้ระยะปลูก 
3 x7 เมตร จะมีส้ม 8,000 ต้น สวนตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 60 กม. และอยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กม. เริ่มบุกเบิกพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2543 แล้วเริ่มปลูก
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2543 และปลูกจนปลูกเต็มพื้นที่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2543

.....คุณโสมนัส อู่ไพฑูรย์ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบให้น้ำระบบประหยัดแก่พืช 
หลักสูตรการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนเชิงธุรกิจที่ มสธ มาแล้ว และเป็นผู้ที่เข้าใจ
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้งระบบน้ำและการ
ให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ำเป็นอย่างดี ดังนั้นสวนอู่ไพฑูรย์ที่คุณโสมนัสเป็นผู้ดูแลจึงเป็นสวน
ัตวอย่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนเชิงธุรกิจ
รุ่นต่อมาเสมอ

 

2 ข้อมูลการผลิต

.....สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดตามเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

.....แหล่งน้ำ ที่ใช้คือน้ำจากคลองระพีพัฒน์ของกรมชลประทาน จะมีน้ำไหลตลอดปี โดยการ
สูบน้ำจากคลองใส่บ่อสำรองน้ำที่ขุดไว้ก่อนส่งไปให้แก่ส้ม ดินและน้ำเป็นด่าง เดิมดินมี 
pH 8.0 ขณะนี้ลดลงเหลือ 6.9 ส่วนน้ำมี pH 7.8

.....ในเดือนกรกฎาคม 2544 ดร. นันทรัตน์ ศุภกำเนิดและ ดร. อิทธิสุนทร นันทกิจ ได้ไปเยี่ยมสวนแนะนำในวิเคราะห์ดินและเก็บไปส้มวิเคราะห์ โดยทำเครื่องหมายโดยใช้โบว์
สีแดง/เขียนผูกไปเพื่อเก็บใบจนครบหนึ่งปีโดยเก็บใบอ่อนไปจนถึงไปแก่จัด ขณะนี้ได้เก็บ
ตัวอย่างใบพืชส่งไปวิเคราะห์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544 ส่วนตัวอย่างดินไม่สามารถเก็บ
ได้เนื่องจากฝนตกตลอด2 เดือนที่ผ่านมา

 

 

3 สภาพการจัดการการผลิต

.....ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้ออกลูกเป็นครั้งแรก แต่มีปัญหาในการจัดการคือมีฝนตกตลอด
เวลา 2 เดือนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงพ่นปุ๋ยทางใบที่มีตัวกลางสูงคือสูตร 10-52-10 ในอัตรา
30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (ปีบ) เพื่อไม่ให้ส้มแตกใบอ่อน เป็นต้น

4 เป้าหมายการผลิต

.....ขณะนี้ส้มกำลังออกดอก กำหนดเป้าหมายการผลิตแบบนอกฤดูกาลหรือให้ส้มสามารถ
เก็บเกี่ยวในช่วงที่ต้องการคือ ต้องการให้เก็บเกี่ยวได้ตรงกับหลังสาร์ทจีนคือเดือนกันยายน 
2545

5 ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

.....แปลงส้มโชกุนได้รับความเสียหานจากโรคซึ่งขณะนี้สามารถแก้ไขได้แล้ว

กำลังวางแผนการให้น้ำเหนือทรงพุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นภาพที่ 1 การปลูกส้มโชกุนในสภาพสวนของสวนอู่ไพฑูรย์

ภาพที่ 2 การปลูกส้มโชกุนในสภาพไร่ของสวนอู่ไพฑูรย์