เยี่ยมสวนส้มเวียงทองของคุณสรยุทธ สารสิริรัตน์

1 ข้อมูลทั่วไป

.....คุณสรยุทธ สารสิริรัตน์ มีสายเลือดทำสวนมาโดยกำเนิด จบปริญญาตรีทางการเกษตร
จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2530 เดิมทำสวนส้มอยู่ที่ 20/1 หมู่ที่ 7 ถนน
บางขันธ์-คลองหลวงตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

.....คุณสรยุทธ สารสิริรัตน์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบให้น้ำระบบประหยัด
แก่พืช หลักสูตรการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำสวนเชิงธุรกิจที่ มสธ มาแล้ว

ปัจจุบันได้ขึ้นไปทำสวนส้มสายน้ำผึ้งที่บ้านโป่งเทวี เลขที่ 135 หมู่ 2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 มีพื้นที่ 300 ไร่ ใช้ระยะปลูก 7 x 3.5 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 90 กิโลเมตรและ อยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ ประมาณ
770 กิโลเมตร โทร 01-6665860, 02-5240499

2 ข้อมูลการผลิต

เริ่มปลูก เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2542

สภาพพื้นที่ เป็นที่ลาดตามเชิงเขา 

พื้นที่สูงกว่าน้ำทะเล ประมาณ - เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย

แหล่งน้ำ ใช้น้ำบ่อที่ขุดไว้ 4 บ่อ พื้นที่รวม 12 ไร่

ดินมี pH 5.5 ส่วนน้ำมี pH 7.0 ให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ำมาหลังจากปลูกได้ 5 เดือน

.....ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิดไปเยี่ยมชมที่สวนหลายครั้งหลังจากที่ได้มารับการอบรมหลักสูตร
การออกแบบระบบให้น้ำระบบประหยัดแก่พืช 1 ปี จึงได้ส่งตัวอย่างดินและใบไปวิเคราะห์ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2544 ขณะนี้กำลังพิจารณาดูลักษณะการให้ปุ๋ยหรือลักษณะการกินปุ๋ยของพืช (โดยการเก็บตัวอย่างส่งทุกเดือนเพื่อดูลักษณะการใช้ปุ๋ยของส้ม)

3 สภาพการจัดการการผลิต

.....ขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วประมาณ 160 ไร่ อันเป็นต้นที่ปลูกก่อน

4 เป้าหมายการผลิต

.....กำหนดเป้าหมายการผลิตแบบนอกฤดูกาลหรือให้ส้มสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงที่ต้องการคือ 
คาดว่าต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตประมาณ 20 กก./ต้น/ปี โดยคาดหวังว่าจะเก็บได้ตอนเชงเม้งต้นปี 2545 (เมษายน-พฤษภาคม) คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544 และจะเก็บเกี่ยวได้มากตอนเดือนพฤษภาคม 2545

.....อย่างไรก็ตามจากการที่ส้มทรายทองรุ่นแรกที่เริ่มให้ผลผลิตมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2544 
มานี้จะให้ผลไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2545 นั้น คาดว่าต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตประมาณ 20 กก./ต้น ส่วนส้มปีสองคาดว่าจะเก็บได้ในเดือนธันวาคม 2545 หรือมกราคม 2546 นั้นคาดว่าจะได้ต้นละ
45 กิโลกรัม

5 ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข

.....แม้ว่าส้มทรายทองที่ให้ผลผลิตในรุ่นแรกให้สีผิวที่สวยงามดีมากแต่ยังมีปัญหาที่รสชาติและ
ลักษณะของผิวยังไม่ได้ตามที่ต้องการ ขณะนี้กำลังแก้ไขโดยการปรับแก้สูตรปุ๋ยโดยใช้ผลการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารเป็นหลักในการใช้ปรับแก้ เนื่องจากมีให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ำมาหลังจาก
ปลูกได้ 5 เดือนดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในรุ่นต่อไป

.....ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการให้น้ำซึ่งได้ใช้ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการจัดการ
เช่นการควบคุมพื้นที่วงเปียกในการให้น้ำ โดยการลดรัศมีพื้นที่วงเปียกให้สอดคล้องกับอายุของ
ต้นส้มทำให้สามารถลดปริมาณน้ำลงหนึ่งในสามของการใช้น้ำของชาวสวนทั่วไป ทำให้ประหยัดน้ำ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อน้ำสำรองได้เป็นอย่างดี

 

ภาพที่ 1 แหล่งน้ำเพื่อการทำสวนส้มสายน้ำผึ้งของสวนวังทอง

 

ภาพที่ 2 ส้มสายน้ำผึ้งอายุ 25 เดือนของสวนส้มวังทอง