เยี่ยมสวนส้มวังน้ำอุ่นของคุณสมเกียรติ ปิติวิทยากุล

 ข้อมูลทั่วไป

.....สวนส้มวังน้ำอุ่นของคุณสมเกียรติ ปิติวิทยากุล หรือที่ทุก ๆ คนทั่วไปรู้จักกันในนามของ 
“เฮียกัง” เป็นผู้ทำสวนส้มมานานพร้อมทั้งจำหน่ายพันธุ์กิ่งส้มปลอดโรคที่รังสิต

.....แต่สวนส้มวังน้ำอุ่นเป็นสวนที่ปลูกส้มโชกุลและส้มเขียวหวานของคุณสมเกียรติ ปิติวิทยากุล 
แปลงใหม่นี้มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ปลูกส้มประมาณ 15,000 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 4 x 8 
เมตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จ. เลย 42230 อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 50 กม. อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 460 กม.

.....คุณสมเกียรติ ปิติวิทยากุลได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการทำ
สวนเชิงธุรกิจรุ่นที่ 1 ที่ มสธ มาแล้ว

2 ข้อมูลการผลิต

.....สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดตามเชิงเขา พื้นที่สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 480 เมตร ดินเป็นส่วน
ปนหิน, ส่วนปนทราย เหนียวปนทราย แหล่งน้ำ ที่ใช้คือแม่น้ำเลย ที่ มีน้ำไหลตลอดปีดินและน้ำ
เป็นด่าง pHดิน 6.5-8.0 pH น้ำ 7.5-8.0 ค่า EC 800 แก้ไขโดยสูบน้ำใส่บ่อเพื่อให้ตก
ตะกอนก่อนใช้ เริ่มบุกเบิกพื้นที่เมื่อ ปี 2541 แล้วเริ่มปลูกเมื่อปี 2542 และปลูกจนปลูก
เต็มพื้นที่ในปี 2543

.....ในช่วงปลายปี 2543 ดร. นันทรัตน์ ศุภกำเนิดและ ดร. อิทธิสุนทร นันทกิจ ได้ไปเยี่ยมสวน
ในเดือนพฤศจิกายน 2543 แนะนำในวิเคราะห์ดินและเก็บไปส้มวิเคราะห์ โดยทำเครื่องหมาย
โดยใช้โบว์สีแดง/เขียนผูกไปเพื่อเก็บใบจนครบหนึ่งปีโดยเก็บใบอ่อนไปจนถึงไปแก่จัด

.....ขณะนี้เมื่อทราบผลการวิเคราะห์จากดร. นันทรัตน์ ศุภกำเนิดแล้วก็นำผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงปริมาณปุ๋ยที่ให้ เช่น เมื่อรู้ว่าธาตุอาหารพืชธาตุใดขาดก็จะให้ธาตุอาหารพืชตัวนั้น
ลงไปในดินคือเสริมธาตุตัวที่หายไปจึงทำให้ส้มดีขึ้น

 

3 สภาพการจัดการการผลิต

.....ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้ออกลูก แต่มีปัญหาในการจัดการคือมีฝนตกตลอดเวลา จึงพ่น
สูตร 0-25-35 ทางใบในอัตรา 40-50 ซีซี ต่อปีบเพื่อไม่ให้ส้มแตกใบอ่อน เป็นต้น

 

 

4 เป้าหมายการผลิต

.....กำหนดเป้าหมายการผลิตแบบนอกฤดูกาลหรือให้ส้มสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงที่ต้องการ 
เช่น 1) ต้องการให้เก็บเกี่ยวได้ตรงกับสาร์ทจีนเดือน (สิงหาคม) เนื่องจากมีราคาดี ตั้งแต่
7 กรกฎาคม- ปลายเดือนสิงหาคม หรือ 2) ถ้าพลาดในช่วงดังกล่าว ก็จะทำให้ออกดอกกลาง
เดือนมีนาคมแล้วยืดอายุ 12 เดือน เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนตรุษจีนครึ่งเดือน (แล้วคลุมช่วง
ตรุษจีน)คือ มกราคม และ กุมภาพันธ์ จนถึงมีนาคม

ภาพที่ 1 คุณสมเกียรติ ปิติวิทยากุลกับส้มที่สวนส้มวังน้ำอุ่น

ภาพที่ 2 สภาพการเจริญเติบโตของส้มที่สวนส้มวังน้ำอุ่น