ติดต่อเรา

33 ซ.ประชานิเวศน์ 3ซ.25 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
P : 081-9127861

Email :

เกี่ยวกับ Soiless direk

ดิน น้ำและปุ๋ย เป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิตที่สำคัญยิ่งทางการเกษตรและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพในการผลิตพืชของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตพืชสวนและพืชไร่ที่ต้องการในเวลาปริมาณและคุณภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ สถานการณ์ที่ผ่านมาเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเช่น สูตร วิธีการ เวลาและปริมาณ การให้ปุ๋ยรวมทั้งการจัดการปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ำยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนื่องจากขาดข้อมูล ความรู้ ในการจัดการให้ถูกต้องตามชนิดของดินลักษณะหรือระยะการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ เป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเงินทุน เวลาและแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)ได้มองเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ยเพื่อการผลิตพืชเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะผลงานจากการวิจัยและงานวิชาการอื่นๆทั้งผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสกว และผลงานวิจัยจากสถาบันอื่น ๆ ไปสู่นักวิชาการ ชาวสวน ชาวไร่หรือเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำและปุ๋ย" ขึ้น เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆเช่น จัดการอบรมพร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น เว็บไซต์และสื่อช่วยสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(CAI) เพื่อให้นักวิชาการผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิตพืชสวนและพืชไร่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป..